Szanowni Państwo,
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) przesyłamy informacje o sposobie postępowania z danymi osobowymi przez Restaurację Złoty Smok.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Roman Szyja JOKER CLUB, Tychy, ul. Boczna 4, NIP. 6462744399 zwany dalej Restauracja Złoty Smok.

JAK MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM DANYCH?
Zrestauracją Złoty Smok można skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu +48 516 134 770, w drodze korespondencji elektronicznej na adres biuro@zlotysmok-tychy.pl lub pisemnie na adres siedziby Administraora.

JAKI RODZAJ DANYCH PRZETWARZAMY I JAKI JEST CEL?
Administrator przetwarza dane osobowe takie jak np. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe np. nr telefonu, adres mail, adres firmy, dane rejestrowe firmy.
Administrator przetwarza dane osobowe i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji zapytań i zamówień, niezbędnych do zawarcia, wykonania i realizacji świadczeń wykonywanych na Państwa rzecz.

  • Administrator przetwarza dane osobowe realizując zapytania, zamówienia, prośby klientów
  • Administrator przetwarza dane osobowe do wystawiania faktur i przyjmowania płatności
  • Administrator przetwarza dane osobowe do rezerwacji miejsc nocleowych w okresie któtko i długo terminowym
  • Administrator przetwarza dane osobowe do realizacji umów nocleowych w okresie któtko i długo terminowym
  • Administrator przetwarza dane osobowe do realizacji umów weselnych, komunijnych, bankietowych
  • Administrator przetwarza dane osobowe do zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Administrator przetwarza dane osobowe do zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w hotelu pokojowym – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • Administrator przetwarza dane osobowe do windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami
  • Administrator gromadzi, przechowuje i udostępnia dane odpowiednim organom Państwowym
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesłania informacji handlowej w zakresie usług teleinformacyjnych i usług powiązanych na podany adres mail (art.6 ust.1 lit a Rodo i art. 10 ust 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

KTO MA DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH?
Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Restauracji Złoty Smok. Jedynymi podmiotami, którym dane są przekazywane na postawie odpowiednich umów, w trakcie realizacji świadczenia są te, które współuczestniczą w jej wykonywaniu.

Podmiotami tymi są:
a) przewoźnicy realizujący na rzecz Państwa usługi transportowe – jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniodawcą;
b) klienci na rzecz których realizowane były/są usługi transportowe – zlecone Państwu – jeśli
byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniobiorcą;
c) biuro rachunkowe, które realizuje sprawozdawczość finansową
d) firma informatyczna wspierająca działanie Restauracji Złoty Smok
d) odpowiednie organa publiczne uprawnionym do zapoznania się z danymi

Podmioty powyższe uzyskają dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE?
Dane Państwa będą przechowywane przez okres współpracy oraz tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z realizacji wzajemnych umów. Dane znajdujące się na nośnikach przechowywane są przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami (okres 10 lat, w przypadku nowelizacji ustawy 6lat). Dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa. Jeżeli nie doszło do realizacji świadczenia Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE I JAKIE MASZ UPRAWNIENIA?
Restauracja Złoty Smok dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Restauracja Złoty Smok gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba
taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

CZY MUSISZ PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Restauracja Złoty Smok nie dokonuje profilowania danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny wpływający na Twoje prawa. Restauracja Złoty Smok nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Restauracja ZŁOTY SMOK

43-100 Tychy

al. Jana Pawła II 10

Hotel Tychy Pasaż

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 12:00 - 22:00

Wtorek 12:00 - 22:00

Środa 12:00 - 22:00

Czwartek 12:00 - 22:00

Piątek 12:00 - 22:00

Sobota 12:00 - 22:00

Niedziela 12:00 - 22:00

Świąteczne godziny otwarcia:

Święto Trzech Króli (06.01.2022r.) 12:00 - 23:00

Kontakt:

+48 (32) 782 76 79

+48 516 134 770